ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

13.5 หน่วยกิต / 600 ชั่วโมง


แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้

11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5/60
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5/60
ว21103 วิทยาการคำนวน 1 0.5/20
ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5/60
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5/20
พ21101 สุขศึกษา 1 0.5/20
พ21102 พลศึกษา 1 0.5/20
ศ21101 ศิลปะ 1 0.5/20
ศ21102 นาฏศิลป์ 1 0.5/20
ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5/20
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60

รายวิชาเพิ่มเติม

3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ค21201 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 0.5/20
ว21201 วิทยาศาสตร์ของสสาร 0.5/20
จ21201 ภาษาจีน 1 0.5/20
อ21201 การสื่อสารในที่สาธารณะ 0.5/20
ว21202 ประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ 0.5/20
ค21201 คณิตศาสตร์ประกันภัย 0.5/20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ก21901 แนะแนว -/20
ก21902 ลูกเสือ เนตรนารี -/15
ก21903 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม -/20
ก21904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

14 หน่วยกิต / 620 ชั่วโมง


แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้

11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5/60
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5/60
ว21104 การออกแบบเทคโนโลยี 1 0.5/20
ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5/60
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5/20
พ21103 สุขศึกษา 2 0.5/20
พ21104 พลศึกษา 2 0.5/20
ศ21103 ดนตรี 1 1/40
ง21102 การงานอาชีพ 2 0.5/20
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60

รายวิชาเพิ่มเติม

3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ค21203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 2 0.5/20
ว21203 วิทยาศาสตร์ของเซลล์ 0.5/20
จ21202 ภาษาจีน 2 0.5/20
อ21202 ภาษาอังกฤษสุดปัง 0.5/20
ว21204 เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 0.5/20
ค21204 เวทคณิต 0.5/20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ก21905 แนะแนว -/20
ก21906 ลูกเสือ เนตรนารี -/15
ก21907 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม -/20
ก21908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

14 หน่วยกิต / 620 ชั่วโมง


แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้

11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60
ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5/60
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 1.5/60
ว22103 วิทยาการคำนวน 2 0.5/20
ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5/60
ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 0.5/20
พ22101 สุขศึกษา 3 0.5/20
พ22102 พลศึกษา 3 0.5/20
ศ22101 ศิลปะ 3 0.5/20
ศ22102 นาฏศิลป์ 3 0.5/20
ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5/20
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60

รายวิชาเพิ่มเติม

3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ค22201 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3 0.5/20
ว22201 วิทยาศาสตร์ของธาตุ 0.5/20
จ22201 ภาษาจีน 3 0.5/20
ว22202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ 0.5/20
ว22203 ปฐมพยาบาลทำเองได้ 0.5/20
ค22202 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 0.5/20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ก22901 แนะแนว -/20
ก22902 ลูกเสือ เนตรนารี -/15
ก22903 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม -/20
ก22904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

14 หน่วยกิต / 620 ชั่วโมง


แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้

11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60
ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5/60
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5/60
ว22104 การออกแบบเทคโนโลยี 2 0.5/20
ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5/60
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5/20
พ22103 สุขศึกษา 4 0.5/20
พ22104 พลศึกษา 4 0.5/20
ศ22103 ดนตรี 2 1/40
ง22102 การงานอาชีพ 4 0.5/20
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60

รายวิชาเพิ่มเติม

3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ค22202 คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 0.5/20
ว22204 วิทยาศาสตร์ของพันธุกรรม 0.5/20
จ22202 ภาษาจีน 4 0.5/20
ว22205 การใช้ระบบอัตโนมัติ(AI)ในการช่วยตัดสินใจ 0.5/20
ว22206 วิทยาศาสตร์ประยุก 0.5/20
ค22203 คณิตศาสตร์ในระบบการจัดการ การส่ง สินค้า ข้อมูลและทรัพยากร 0.5/20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ก22905 แนะแนว -/20
ก22906 ลูกเสือ เนตรนารี -/15
ก22907 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม -/20
ก22908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอมที่ 1

13.5 หน่วยกิต / 600 ชั่วโมง


แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้

11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60
ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5/60
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 1.5/60
ว23103 วิทยาการคำนวน 3 0.5/20
ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5/60
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 0.5/20
พ23101 สุขศึกษา 5 0.5/20
พ23102 พลศึกษา 5 0.5/20
ศ23101 ศิลปะ 5 0.5/20
ศ23102 นาฏศิลป์ 5 0.5/20
ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5/20
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60

รายวิชาเพิ่มเติม

3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ค23201 คณิตศาสตร์เข้มข้น 5 0.5/20
ว23201 วิทยาศาสตร์ของการเคลื่อนที่ 0.5/20
จ23201 ภาษาจีน 5 0.5/20
ว23202 เทคโนโลยีผลิตสื่อ 0.5/20
ว23203 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ 0.5/20
ค23202 คณิตศาสตร์ในการค้าและการลงทุน 0.5/20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ก23901 แนะแนว -/20
ก23902 ลูกเสือ เนตรนารี -/15
ก23903 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม -/20
ก23904 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

14 หน่วยกิต / 620 ชั่วโมง


แบ่งออกเป็นรายวิชาพื้นฐาน 8 สาระการเรียนรู้

11 หน่วยกิต / 440 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60
ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5/60
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5/60
ว23104 การออกแบบเทคโนโลยี 3 0.5/20
ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5/60
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 0.5/20
พ23103 สุขศึกษา 6 0.5/20
พ23104 พลศึกษา 6 0.5/20
ศ23103 ดนตรี 3 1/40
ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5/20
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60

รายวิชาเพิ่มเติม

3 หน่วยกิต / 120 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ค23202 คณิตศาสตร์เข้มข้น 6 0.5/20
ว23204 วิทยาศาสตร์ของโลกและดาราศาสตร์ 0.5/20
จ23202 ภาษาจีน 6 0.5/20
xxxxxx 0.5/20
xxxxxx 0.5/20
xxxxxx 0.5/20

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- หน่วยกิต / 60 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต/จำนวนชั่วโมง
ก23905 แนะแนว -/20
ก23906 ลูกเสือ เนตรนารี -/15
ก23907 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม -/20
ก23908 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ -/5